ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

25.11.2021.

 

Σύσκεψη τῶν τοπικῶν φορέων κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, πραγματοποιήθηκε  στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, τήν Τετάρτη 24 Νοεμβρίου, ἐν ὂψει τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, Ἱδρυτοῦ, ἐφόρου καί προστάτου τῆς τῶν Πατρέων Ἐκκλησίας.

Στήν σύσκεψη συμμετεῖχαν ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Χαράλαμπος Μπονάνος, ὁ Ταξίαρχος τῆς Ἀστυνομίας κ. Ἰωάννης Κυριακόπουλος, ὁ Διοικητής τῆς 6ης ΥΠΕ κ. Ἰωάννης Καρβέλης, Ἐκπρόσωπος τοῦ κ. Δημάρχου Πατρέων καί ἐκπρόσωπος τῆς Πρωτοβάθμιας καί τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης.

Σημειωτέον ὃτι κατ’ ἒτος συγκαλεῖται σύσκεψις μέ ἐκπροσώπους τῶν Ἀρχῶν καί Φορέων, γιά τόν ἑορτασμό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου.

Ἡ συζήτηση ἐπικεντρώθηκε στόν ἑορτασμό κατά τήν ἐκκλησιαστική τάξη καί μέ τήν αὐστηρή τήρηση ὃλων τῶν προβλεπομένων ὑγιειονομικῶν μέτρων μέ τήν ὑπευθυνότητα τοῦ καθενός ἒναντι τοῦ ἑαυτοῦ του καί τῶν ἂλλων προσκυνητῶν γιά τήν προστασία ἀπό τήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ.

Ἃπαντες συνεφώνησαν νά τιμηθῇ ὁ Ἃγιος μέ ὃλες τίς προβλεπόμενες ἐκκλησιαστικές τελετές καί μέ τήν δέουσα προσοχή γιά τήν πανδημία.

Ὁ Σεβασμιώτατος, ἐτόνισε ὃτι ἀπό τήν ἀρχή ἡ Ἐκκλησία ἐτήρησε μέ αὐστηρότητα τά μέτρα γιά τήν προστασία τῆς ὑγιείας τῶν παιδιῶν της, τόσον σέ τοπικό ἐπίπεδο, ὃσον καί γενικώτερα.

Αὐτό ἒγινε καί γίνεται μέ συνείδηση εὐθύνης ἒναντι Θεοῦ καί ἀνθρώπων, συνεχῶς ἀναπεμπομένων εὐχῶν καί δεήσεων ὑπέρ ὑγιείας τῶν ἀσθενούντων, βοηθείας τοῦ Ἰατρικοῦ καί Νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ καί ἀπαλλαγῆς ἀπό τήν λοιμική νόσο τοῦ κορωνοϊοῦ.

Γιά τήν τήρηση τῶν μέτρων θά συνεργασθοῦν ἁρμονικά ἡ Ἱερά Μητρόπολις μέ ὃλες τίς ἁρμόδιες Ἀρχές.

Ἡ εἲσοδος στόν Ἱερό Ναό καί ἡ προσκύνησις τῆς τιμίας Κάρας καί τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, θά γίνεται μέ τάξη καί τίς ἀπαιτούμενες ἀποστάσεις, τηρουμένων  τῶν ὑγιειονομικῶν μέτρων.

Ἡ ἱερά Λιτανεία, ἐφ’ ὃσον ὁ καιρός θά εἶναι καλός, θά πραγματοποιηθῇ μέ μικρό ἀριθμό Ἱερέων καί ἂνευ στάσεων κατά τήν διάρκειαν αὐτῆς. Θά ἀναπεμφθῇ μία δέησις στό τέλος ἒμπροσθεν τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στήν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, σχετικά μέ τά θέματα αὐτά, ἡ ὁποία Ἱερά Σύνοδος σημειώνει: «ἀναφορικῶς πρός τήν ὑπ’ ἀριθ. 72486/19.11.2021 κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν (Φ.Ε.Κ. Β’ 5401/20.11.2021), συμφώνως τῇ ὁποίᾳ οἱ λατρεύοντες τόν Ἀληθινόν Θεόν καί ἐπιθυμοῦντες νά μετάσχουν ταῖς Ἱεραῖς Ἀκολουθίαις πιστοί, εἰσερχόμενοι εἰς τούς Ἱερούς Ναούς, ὀφείλουν νά φέρουν τά προβλεπόμενα πιστοποιητικά, ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος θεωρεῖ ὃτι ὁ ἒλεγχος τῆς συμμορφώσεως τῶν πιστῶν πρός τήν ἐν λόγῳ Κ.Υ.Α. τυγχάνει ἐξ’ ἀντικειμένου ἀδύνατος νά διενεργηθῇ ὑπό τοῦ προσωπικοῦ τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἐφ’ ὃσον αἱ ἁρμοδιότητες αὐτοῦ δέν ἃπτονται τῆς φυλάξεως ἢ τῆς ἀσκήσεως δημοσίας ἐξουσίας» καί ἐν συνεχείᾳ «ἀπευθύνει καί πάλιν ἒκκλησιν πρός τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ Λαόν, ὣστε κατά τήν προσεύλευσιν εἰς τούς Ἱερούς Ναούς νά τηρῶνται ἐπακριβῶς ἃπαντα τά μέτρα προστασίας διά τήν ἀποφυγήν ἐξαπλώσεως τοῦ κορωνοϊοῦ, προτρέπουσα πατρικῶς διά τήν πραγματοποίησιν, ἐλευθέρως καί ἀβιάστως, τοῦ ὑποδεδειγμένου ὑπό τῆς ἰατρικῆς κοινότητος, ὡς οὐσιαστικοῦ μέτρου προστασίας κατά τῆς πανδημίας ἐμβολιασμοῦ, ὡς καί τήν διενέργειαν, ὑπό τῶν μή εἰσέτι ἐμβολιασθέντων, διαγνωστικῶν ἐλέγχων (rapid test ἢ μοριακοῦ).

Ὡσαύτως, ὑπενθυμίζει τήν ὑποχρέωσιν διενεργείας, ἰδίᾳ δαπάνῃ, δύο διαγνωστικῶν ἐλέγχων (rapid test ἢ μοριακοῦ) ἑβδομαδιαίως, ὑπό πάντων τῶν διακονούντων ἐν τοῖς Ἱεροῖς Ναοῖς (Κληρικῶν, Ἱεροψαλτῶν, Νεωκόρων κ.λ.π. ἐργαζομένων), οἳτινες δέν ἒχουν προβῆ εἰς ἐμβολιασμόν κατά τοῦ κορωνοϊοῦ ὡς καί ὑποβολῆς τῶν ἀποτελεσμάτων αὐτῶν τῇ οἰκείᾳ Ἐκκλησιαστικῇ Ἀρχῇ, ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς τηρήσεως τῶν προβλεπομένων ὑγειονομικῶν μέτρων.

Ἐν κατακλείδι, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀπευθυνομένη εἰς τήν αἲσθησιν εὐθύνης τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ πιστοῦ Λαοῦ, προτρέπει ἃπαντας ὃπως:

1) παραμείνωμεν ἂρρηκτα ἑνωμένοι ὑπό τήν σκέπην τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἐν ὑπακοῇ πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον καί τούς Σεβασμιωτάτους Ποιμενάρχας, ἀποφεύγοντες παντός εἲδους διάσπασιν καί διχόνοια, τήν ἐπιδιωκομένην «προφάσει εὐσεβείας» ὑπό προσώπων τά ὁποῖα ὑπηρετοῦν σκοπούς ἀλλοτρίους πρός τήν φύσιν τῆς Ἐκκλησίας,

2) ἀκολουθήσωμεν ἀπαρεγκλίτως τάς ὁδηγίας τῶν εἰδικῶν διά τήν ἀντιμετώπισιν τῆς διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ, χρησιμοποιοῦντες ἀπαραιτήτως προστατευτικήν προσωπίδα καθ’ ὃλην τήν διάρκειαν παραμονῆς ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τηροῦντες τάς προβλεπομένας ἀποστάσεις,

3) ἀναπέμπωμεν δεήσεις καί παρακλήσεις πρός τόν πανοικτίρμονα Θεόν ἳνα ἀποστρέψη, διασκεδάσῃ καί ἀπομακρύνῃ τήν νόσον τοῦ κορωνοϊοῦ, καθ’ ὃσον δι’ ἡμᾶς τούς Χριστιανούς ἰσχύει ὁ ἀληθής καί ἀδιάψευστος λόγος τοῦ ἱεροῦ Ψαλμωδοῦ Δαβίδ: «ἐάν μή Κύριος φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων» (Ψαλμ.126,1.)»

•Στόν αὒλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μέ τήν φροντίδα τοῦ Διοικητοῦ τῆς 6ης ΥΠΕ, κ. Ἰωάννου Καρβέλη καί σέ συνεργασία μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη, θά ὑπάρχῃ κινητό κλιμάκιο δειγματοληπτικοῦ ἐλέγχου (rapid test), ὣστε νά δοθῇ ἡ δυνατότητα σέ ὃσους θά ἢθελαν ἐλευθέρως καί δωρεάν νά κάνουν τόν ἒλεγχο αὐτό.

•Ὁ Σεβασμιώτατος τέλος ἒκαμε ἒκκληση πρός τόν εὐσεβῆ Λαό νά τηρήσῃ τά ἀπαραίτητα μέτρα κατά τήν εἲσοδο στόν Ἱερό Ναό, κατά τό προσκύνημα καί τήν ἒξοδο, κατά τήν παραμονή στό προαύλιο καί κατά τήν Λιτανεία.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε ὃλους ὃσοι συμμετεῖχαν στή σύσκεψη καί τούς εὐχήθηκε ἀπό καρδίας τά δέοντα.

Please follow and like us:
error

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *